Terms of service

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maak

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

EMH Sports equestrian design:
 
EMH Design
Beukenlaan 239
2665DG Bleiswijk

info@emhsportsequestrian.com

KVK: 62634577
BTW nr: Nl161264086b01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elketot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemenevoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zalvoordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemenevoorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedigmogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige liden voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaardenlangs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze datdeze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzamegegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstandwordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische wegkan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg ofop andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten,voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeen komstigetoepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steedsberoepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt ditnadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden productenen/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van hetaanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt vanafbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/ofdiensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De plastrons & versieringen zijn handgemaakt wat tot gevolg kan hebben dat het geleverde product (licht) kan afwijken van datgene op de foto's.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten enverplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:• de prijs inclusief belastingen;• de eventuele kosten van aflevering;• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodigzijn;• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van deprijs;• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik vande techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan hetbasistarief;• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voorde consument te raadplegen is;• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem nietgewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kanherstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop deconsument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekttot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 - De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment vanaanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gesteldevoorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt deondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van hetaanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument deovereenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische enorganisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hijvoor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemerdaartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aanzijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijnvoor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grondvan dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigdgemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaardente verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijkof op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan wordenopgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terechtkan;b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrechtgebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van hetherroepingsrecht;c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer dezegegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft vanmeer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of dienstenis de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. De Ondernemer behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht te annuleren.

 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonderopgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.Het artikel(en) dient door de consument binnen veertien dagen na ontvangst van de bestellin aangemeld te worden voor retourneren. Hierna heeft de consument nogmaals veertien dagen om het te retourneren artikel(en) terug te zenden. 
Het geretourneerde artikel dient binnen 28 dagen na ontvangst van consument binnen te zijn bij de ondernemer. 

 

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgavevan redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan derovereenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijkeinstructies.

 

Artikel 6c - Herroepingsrecht bij levering van maatwerk

1. Onze Plastrons, versieringen op ruiter en/of paardenartikelen, worden op maat, met de hand, speciaal voor u gemaakt.Hierbij vervalt het Herroepingsrecht. Tenzij door de consument duidelijk aangetoond kan worden dat het op maat gemaakte product niet voldoet aan de tot stand gekomen overeenkomst tussen consument en ondernemer.
 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag inclusief verzendkosten zo spoedigmogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van deconsument;b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;d) die snel kunnen bederven of verouderen;e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop deondernemer geen invloed heeft;f) voor losse kranten en tijdschriften;g)

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat debedenktijd is verstreken;c) betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangebodenproducten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingenin BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzengebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloedop heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dateventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleentoegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleentoegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; ofb) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop deprijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ofbruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaandewettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Onze kwaliteitsstandaard is erg hoog, bestellingen worden altijd gecontroleerd op onjuistheden alvorens ze worden verzonden.Er kan geen garantie gegeven worden op de versiering met Swarovski versiering. Er worden duidelijke onderhoudsvoorschriften met het produkt meegezonden , zoals wasvoorschriften . Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn , neem dan contact met ons op.

3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets afaan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakomingvan de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond vande wet en/of de overeenkomst op afstand.

4. Indien een product wordt aangeboden ter reparatie dat naar het oordeel van Ondernemer schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de Afnemer komt, zal Ondernemer de Afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. De eventuele kosten van reparatie komen ter rekening van de Afnemer er zijn berekend volgens gebruikelijke uurtarieven van Ondernemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemenen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen totverlening van diensten.

1A. EMH Design streeft ernaar alle orders zo snel mogelijk te verwerken. Wij streven naar  +/- 1- 2 weken levertijd. afhankelijk van het produkt en de materialen.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,zullen alle door Ondernemer genoemde (leverings)termijnen bij benadering worden gegeven. Deze zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Ondernemer bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. De Afnemer zal zo spoedig mogelijk hiervan in kennis worden gesteld.

4. Overschrijding van de door Ondernemer opgegeven leveringstermijn(en), door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer contact (per e-mail of brief) opnemen met de Afnemer.

6. Indien besloten wordt tot ontbinding van de Overeenkomst zal de Ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Artikel 12 - Betaling 

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen teworden voldaan via IDEAL, of vooraf overmaken. Bij vooraf overmaken wordt pas gestart met het maken van het product tot het verschuldigde bedrag op de rekening is bijgeschreven. Andere produkten worden ook pas verstuurd wanneer de betaling is ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer eenvooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kande consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffendebestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevensonverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijkebeperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten inrekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandeltde klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig enduidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebrekenheeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanafde datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijdvraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een berichtvan ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kanverwachten.

 

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet tennadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanigewijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen opeen duurzame gegevensdrager.

2. De Ondernemer is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch op grond van de Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Artikel

 

Artikel 15 - AANSPRAKELIJKHEID

EMH Design is niet gehouden tot vergoeding van enige schade,direct of indirect van welke aard dan ook, aan personen of zaken:* Indien het produkt niet geschikt blijkt te zijn voor het doel waarvoor het is aangeschaft* Door gebruik van het produkt door cliënt of door derden, behalve indien, door de cliënt te bewijzen , sprake zou zijn van opzet of schuld van de leverancier.

 

Artikel 16 – Toepasselijk Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Ondernemer en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.